Regulamin

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z USŁUG THE BEAUTY ROOM BY BINATURAL

Bora Komorowskiego 56C lok. U12 03-982 Warszawa

z dnia 14.02.2018r.

Niniejszy Regulamin korzystania z usług w The Beauty Room By BiNatural określa ogólne warunki umowy na podstawie, której Klient otrzymuje usługę. Regulamin dostępny jest na stronie www.thebeautyroom.pl oraz do wglądu w recepcji The Beauty Room by BiNatural.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. The Beauty Room by BiNatural przy ul. Bora Komorowskiego 56C lok. U12 03-982 Warszawa jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 21.00 oraz w soboty 9.00 – 16.00. Tylko w tych godzinach Klient może wykonać usługę.
 2. Z usług oferowanych w The Beauty Room By BiNatural mogą korzystać osoby powyżej 18 roku życia. Osoby, które nie ukończyły 18 lat muszą na wizytę przyjść z rodzicem lub opiekunem prawnym.
 3. Klient może skorzystać z wybranej usługi salonu po zakwalifikowaniu go przez personel do zabiegu po wypełnienie stosownych formularzy: Karty Pacjenta wykluczającej przeciwwskazania do zabiegu, Zgody na zabieg oraz Zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez The Beauty Room By BiNatural.
 4. Pracownik ma prawo do odmowy wykonania zabiegu u Klienta, jeśli uzna, że występują jakiekolwiek przeciwwskazania do zabiegu lub Klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 5. Klient ponosi finansową odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone na terenie The Beauty Room by BiNatural z jego winy lub jego podopiecznych.
 6. Pracownicy gabinetu The Beauty Room by BiNatural nie mają obowiązku opiekowania się podopiecznymi z którymi przychodzą Klienci. Zorganizowanie opieki nad dzieckiem na czas trwania zabiegu w naszym gabinecie leży po stronie Klienta.
 7. W przypadku niestosownego zachowania klienta The Beauty Room by BiNatural lub rażącego naruszenia porządku czy przebiegu procesu zabiegu, personel ma prawo odmówić lub przerwać wykonanie usługi i poprosić o niezwłoczne opuszczenie terenu placówki. W takiej sytuacji The Beauty Room by BiNatural ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług i zatrzymania opłaty za usługę w pełnej wysokości, jako rekompensatę poniesionych strat i odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści.
 8. The Beauty Room by BiNatural zastrzega sobie prawo do zmiany oferty oraz cen usług. Oferta aktualnych usług oraz cennik usług dostępny jest do wglądu w recepcji salonu oraz na stronie internetowej www.thebeautyroom.pl
 9. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. Korzystając z wybranej usługi The Beauty Room by BiNatural w pełni akceptuje Regulamin i nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń.

ZASADY REZERWACJI TERMINU WIZYTY ORAZ WYKONANIA USŁUGI

 1. W celu dokonania rezerwacji wizyty należy skontaktować się telefonicznie +48 735 001 664 lub mailowo: gabinet@binatural.pl bądź dokonując rezerwacji online przez aplikację Booksy lub na Facebooku.
 2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Formą potwierdzenia wizyty jest smsa lub mail bądź potwierdzenie w aplikacji Booksy.
 4. W celu odwołania wizyty należy skontaktować się telefonicznie lub przez sms + 48 735 001 664 lub mailowo gabient@binatural.pl z recepcją salonu bądź przez aplikację Booksy czy na Facebooku, co najmniej 12 godziny przed terminem zabiegu. W tym wypadku Klient nie ponosi kosztów odwołania wizyty.
 5. Nie odwołanie wizyty przez Klienta, na co najmniej 12 godziny przed umówionym zabiegiem będzie jednoznaczne z uznaniem wizyty, jako zrealizowanej bez możliwości ubiegania się o zwrot wartości zabiegu. Zabieg wykupiony w pakiecie zostanie uznany, jako wykonany. Zabieg z wykorzystaniem Voucheru zostaje uznany za zrealizowany.
 6. Klient, który dokonał rezerwacji wizyty powinien zgłosić się do Recepcji salonu nie później niż 5 min przed wyznaczoną godziną zabiegu celem dopełnienia wszelkich formalności.
 7. W przypadku spóźnienia się Klienta na umówiony zabieg, czas spóźnienia może zostać odliczony od czasu przewidzianego na ten zabieg.
 8. Jeśli Klient poinformuje wcześniej o możliwości spóźnienia terapeuta może zaproponować inny dogodny termin w celu wykonania pełnowartościowej usługi.
 9. The Beauty Room by BiNatural zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi, jeśli Klient spóźni się więcej niż 15 minut. Zabieg w tym przypadku zostanie uznany, jako zrealizowany bez możliwości ubiegania się o zwrot wartości zabiegu.
 10. The Beauty Room by BiNatural zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego do zabiegu Pracownika bez żadnych konsekwencji, pod warunkiem, że zastępczy Pracownik ma takie same uprawnienia i kwalifikacje do wykonania zabiegu.
 11. The Beauty Room by BiNatural zastrzega sobie w wyjątkowych sytuacjach prawo do odwołania wszystkich rezerwacji z przyczyn od niego niezależnych. Wtedy wyznaczony zostaje nowy termin wizyty, a Klient nie ponosi żadnych kosztów.
 12. Usługi / Pakiety/Bony/ Vouchery zakupione w The Beauty Room by BiNatural nie podlegają zwrotowi oraz wymianie na gotówkę. W wyjątkowych sytuacjach ( np. z przyczyn zdrowotnych) istnieje możliwość wymiany usługi na inną o tej samej wartości, po wcześniejszym ustaleniu z Managerem gabinetu.
 13. Przystępując do zabiegu Klient automatycznie oświadcza, że:
 • Znana jest mu celowość oraz możliwe efekty wykonania zabiegu kosmetycznego
 • Wszelkie kwestie związane pośrednio lub bezpośrednio z przygotowaniem oraz zastosowaniem wybranego zabiegu kosmetycznego zostały mu wyjaśnione, które to w pełni zrozumiał
 • Znane i zrozumiałe są dla niego wszelkie przeciwwskazania, możliwe skutki uboczne oraz efekty wykonania
 • Został poinformowany o charakterystyce wybranych zabiegów kosmetycznych, zrozumiał, że są działaniami należytej staranności oraz jest świadomy, że przedmiotowe zabiegi nie gwarantują osiągnięcia pewnych i widocznych rezultatów
 • Nie będzie żądał zwrotu kosztów za zabieg kosmetyczny w przypadku, gdy wybrany zabieg nie przyniesie zamierzonego rezultatu
 • Przed przystąpieniem do korzystania z zabiegu kosmetycznego uwzględnił swój stan zdrowia i nie przystąpi do zabiegu, jeżeli ze względu na stan zdrowia, zabieg mógłby mieć negatywny wpływ na jego życie, zdrowie, komfort fizyczny lub psychiczny
 • Nie jest w ciąży, w okresie połogu lub karmienia, nie zażywa leków, nie używa jakichkolwiek innych substancji ani też nie posiada schorzeń, które są przeciwwskazaniem dla danego zabiegu
 • Dokonał świadomej decyzji o wyborze najodpowiedniejszego zabiegu kosmetycznego, z uwzględnieniem jego aktualnego stanu zdrowia oraz dostępnych środków medycznych i technicznych
 • Wyraża zgodę na zmodyfikowanie sposobu wykonania zabiegu lub nawet odstąpienia od niego, w przypadku, gdy dalsze jego kontynuowanie zgodnie z przewidzianą procedurą będzie zagrażało jego życiu lub zdrowiu.

ZASADY KORZYSTANIA Z PROMOCJI, BONÓW ZNIŻKOWYCH, VOUCHERÓW W

 THE BEAUTY ROOM BY BINATURAL

 1. Klient przed przystąpieniem do zabiegu zobowiązany jest poinformować recepcję salonu, z jakiej promocji chce skorzystać oraz przedstawić uprawniający do takowej zniżki: karnet, sms, mail, bon, ulotkę, voucher.
 2. Zniżki i promocje nie łączą się ze sobą, Klient zawsze wybiera promocję, która jest dla niego najbardziej korzystna na daną usługę.
 3. Jeśli Klient nie poinformuje przed przystąpieniem do wykonania usługi, z jakiej promocji chce skorzystać, a uczyni to po wykonanej usłudze, rabat lub zniżka nie zostanie przyznana.
 4. Każda promocja, bon zniżkowy, karnet, Voucher ma wpisaną datę, do kiedy można go wykorzystać. Po tym terminie staje się nieważny.
 5. Usługi / Pakiety/Bony/ Vouchery zakupione w The Beauty Room by BiNatural nie podlegają zwrotowi oraz wymianie na gotówkę. W wyjątkowych sytuacjach ( np. z przyczyn zdrowotnych) istnieje możliwość wymiany usługi na inną o tej samej wartości, po wcześniejszym ustaleniu z Managerem gabinetu.

ZASADY KORZYSTANIA Z PAKIETÓW ZABIEGOWYCH THE BEAUTY ROOM BY BINATURAL

ZASADY OGÓLNE

 1. W Recepcji salonu można wykupić Pakiety na niektóre zabiegi oferowane w The Beauty Room by BiNatural. Wykaz zabiegów pakietowych oraz Cennik Pakietów dostępny jest w Recepcji salonu lub na stronie internetowej www.thebeautyroom.pl
 2. Terminy: Korzystający – właściciel wykupionego Pakietu na zabiegi The Beauty Room by BiNatural Pakiet – uprawnia osobę, która wykupiła jednorazowo kilka zabiegów do otrzymania usługi w promocyjnej cenie oraz do korzystania z zabiegów na warunkach określonych w tym Regulaminie. Pracownik – osoba zatrudniona The Beauty Room by BiNatural na stanowisku Recepcjonistki lub Kosmetologa.
 3. Pakiet jest własnością osoby, która go wykupiła tylko i wyłącznie Korzystający może realizować zabiegi w ramach Pakietu.
 4. Każdy Pakiet ma określony termin ważności i należy przestrzegać tej daty.
 5. The Beauty Room by BiNatural zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu po upływie terminu ważności Pakietu bez możliwości zwrotu niewykorzystanych zabiegów w formie gotówki czy innego zabiegu.
 6. Korzystający ma prawo do przekazania Własności Pakietu osobie trzeciej lub wydłużenia terminu ważności Pakietu tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzedniej zgodzie Managera The Beauty Room by BiNatural.
 7. The Beauty Room by BiNatural nie przyjmuje zwrotów Pakietów, nie zwraca kosztów niewykonanych zabiegów oraz nie wymienia Pakietów na gotówkę ani na żadne inne zabiegi. W wyjątkowych sytuacjach ( np. z przyczyn zdrowotnych) istnieje możliwość wymiany usługi na inną o tej samej wartości, po wcześniejszym ustaleniu z Managerem gabinetu.
 8. Korzystający z Pakietu zobowiązany jest do informowania o wszelkich zmianach zachodzących między zabiegami, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i skuteczność zabiegu (pojawiających się przeciwwskazaniach).
 9. Pracownik ma prawo odmówić wykonania zabiegu, jeśli uzna, że jest do tego jakiekolwiek przeciwwskazanie.
 10. The Beauty Room by BiNatural zastrzega sobie prawo do uznania w powyższej sytuacji zabiegu, jako zrealizowanego, jeśli uzna, że Korzystający z Pakietu dokonał rezerwacji terminu, mając świadomość występującego przeciwwskazania. Korzystający, w każdej chwili może skorzystać z bezpłatnej konsultacji telefonicznej lub osobistej w celu weryfikacji ewentualnych przeciwwskazań.

ZASADY SZCZEGÓŁOWE PAKIETY NA ZABIEGI EPILACJI LASEROWEJ THE EPI LAB

 1. Ceny Pakietów dostępne są w recepcji salonu lub na stronie internetowej www.thebeautyroom.pl
 2. Oferujemy Pakiety laserowe na 8 zabiegów w serii.
 3. Wykupiony Pakiet można zrealizować tylko i wyłącznie na jedną partię ciała, którą Korzystający określa przy zakupie Pakietu.
 4. Korzystający nie ma prawa wykorzystać zabiegów z Pakietu na inne partie ciała.
 5. Ceny za cały pakiet 8 zabiegów są rabatowane.
 6. Przy płatnościach za cały pakiet 8 zabiegów przysługuje zniżka -30%, która powinna być uregulowana jednorazowo lub istnie możliwość 2 raty jeśli pakiet przekracza kwotę powyżej 10,000 PLN. Płatność ratalna : I rata 1 zabieg, II rata 4 zabieg
 7. W Pakiecie depilacji laserowej The Epi Lab by uzyskać oczekiwane rezultaty Korzystający powinien realizować zabiegi w ustalonych przez terapeutę odstępach czasu: 2 zabieg po 4-5 tyg., kolejne (w zależności od partii) miedzy 6-10 tygodni.
 8. The Beauty Room by BiNatural zastrzega sobie prawo do wyznaczania terminów zabiegów Korzystającemu kierując się kwalifikacjami i profesjonalną wiedzą Pracownika, mając na celu jak najbardziej efektywne i skuteczne wykonanie zabiegu
 9. Jeśli po serii 8 zabiegów Klient nie jest do końca zadowolony z efektów epilacji ma prawo skorzystać z zabiegów dodatkowych, przy uiszczeniu opłaty za każdorazowy dodatkowy zabieg w wysokości 50% od ceny pakietowej (pojedynczego zabiegu).
 10. Jeśli Terapeuta zadecyduje o bezpłatnym zabiegu, Klient ma prawo skorzystać z niego tylko  w wyznaczonych dniach tygodnia – od poniedziałku do piątku, i w wyznaczonych godzinach pracy gabinetu – od 9.00 do 16.00.
 11. Pakiety są ważne przez 17 miesięcy.

 

ZASADY SZCZEGÓŁOWE PAKIETY NA ZABIEGI TERMALIZACJI ACNE THE EPI LAB

 1. Ceny Pakietów dostępne są w Recepcji salonu lub na stronie internetowej www.thebeautyroom.pl
 2. Oferujemy Pakiety termalizacji Acne od 5 zabiegów.
 3. Wykupiony Pakiet można zrealizować tylko i wyłącznie na jedną partię ciała, którą Korzystający określa przy zakupie Pakietu.
 4. Korzystający nie ma prawa wykorzystać zabiegów z Pakietu na inne partie ciała.
 5. Cena pakietowe są rabatowane. Rabat – 30% – przysługuje przy uregulowaniu jednorazowej płatności za cały pakiet.
 6. W Pakiecie termalizacji Acne The Epi Lab by uzyskać oczekiwane rezultaty Korzystający powinien realizować zabiegi w ustalonych przez terapeutę odstępach czasu co 5-7 dni. Wydłużenie terminu pomiędzy zabiegami spowoduje utratę gwarancji zabiegowej.
 7. Po ostatnim zabiegu z serii należy wykonać konsultację po 50 dniach. Jeśli występują zmiany potrzebne jest wykonanie min. 2 zabiegów.
 8. The Beauty Room by Binatural zastrzega sobie prawo do zmiany zalecenia potrzebnej ilości zbiegów jak i wyznaczania terminów zabiegów Korzystającemu kierując się kwalifikacjami i profesjonalną wiedzą Pracownika, mając na celu jak najbardziej efektywne i skuteczne wykonanie zabiegu.
 9. Pakiety są ważne przez 8 tygodni.

 

ZASADY SZCZEGÓŁOWE PAKIETY NA ZABIEGI TERMOWASKULARYZACJI THE EPI LAB

 1. Ceny Pakietów dostępne są w Recepcji salonu lub na stronie internetowej www.thebeautyroom.pl
 2. Oferujemy Pakiety termowaskularyzacji od 5 zabiegów.
 3. Wykupiony Pakiet można zrealizować tylko i wyłącznie na jedną partię ciała, którą Korzystający określa przy zakupie Pakietu.
 4. Korzystający nie ma prawa wykorzystać zabiegów z Pakietu na inne partie ciała.
 5. Ceny pakietowe są rabatowane. Rabat – 30% przysługuje przy uregulowaniu jednorazowej płatności za cały pakiet.
 6. W Pakiecie termowaskularyzacji The Epi Lab by uzyskać oczekiwane rezultaty Korzystający powinien realizować zabiegi w ustalonych przez terapeutę odstępach czasu co 2-6 tygodni. Wydłużenie terminu pomiędzy zabiegami spowoduje utratę gwarancji zabiegowej.
 7. The Beauty Room by BiNatural zastrzega sobie prawo do zmiany zalecenia potrzebnej ilości zbiegów jak i wyznaczania terminów zabiegów Korzystającemu kierując się kwalifikacjami i profesjonalną wiedzą Pracownika, mając na celu jak najbardziej efektywne i skuteczne wykonanie zabiegu.
 8. Pakiety są ważne przez 6 miesięcy.

PAKIETY NA ZABIEGI EVO3D

 1. Ceny Pakietów dostępne są w Recepcji salonu lub na stronie internetowej www.thebeautyroom.pl
 2. Oferujemy Pakiety na 5 zabiegów(+ 1 gratis) Evo 3d.
 3. Wykupiony Pakiet można zrealizować tylko i wyłącznie na partię lub partie ciała, które Korzystający określa przy zakupie Pakietu.
 4. Płatność za ustalony pakiet zabiegów by przysługiwała zniżka pakietowa powinna być uregulowana jednorazowo.
 5. Pakiety są ważne przez 10 tygodni.
 6. W zabiegach Evo3D by uzyskać oczekiwane rezultaty Korzystający powinien realizować zabiegi w ustalonych przez terapeutę odstępach czasu.
 7. Przed przystąpieniem do zabiegów EVO3D wskazana jest wizyta konsultacyjna w trakcie której kosmetolog może pobrać wymiary danych części ciała oraz za zgodą Pacjenta wykonać zdjęcia w celu dokumentacji zabiegowej oraz porównania efektów po zakończonej serii.
 8. The Beauty Room by BiNatural zastrzega sobie prawo do zmiany zalecenia potrzebnej ilości zbiegów jak i wyznaczania terminów zabiegów Korzystającemu kierując się kwalifikacjami i profesjonalną wiedzą Pracownika, mając na celu jak najbardziej efektywne i skuteczne wykonanie zabiegu.

PAKIETY NA ZABIEGI ICOONE®

 1. Ceny Pakietów dostępne są w Recepcji salonu lub na stronie internetowej www.thebeautyroom.pl
 2. Oferujemy Pakiety na 5 i 10 zabiegów Icoone®.
 3. Wykupiony Pakiet można zrealizować tylko i wyłącznie na partię lub partie ciała, które Korzystający określa przy zakupie Pakietu.
 4. Płatność za ustalony pakiet zabiegów by przysługiwała zniżka pakietowa powinna być uregulowana jednorazowo.
 5. Pakiety są ważne przez:
 6. a) 5 zabiegów przez 3 tygodnie,
 7. b) 10 zabiegów przez 6 tygodni,
 8. W zabiegach Icoone® by uzyskać oczekiwane rezultaty Korzystający powinien realizować zabiegi w ustalonych przez terapeutę odstępach czasu.
 9. Przed przystąpieniem do zabiegów Icoone® wskazana jest wizyta konsultacyjna w trakcie której kosmetolog może pobrać wymiary danych części ciała oraz za zgodą Pacjenta wykonać zdjęcia w celu dokumentacji zabiegowej oraz porównania efektów po zakończonej serii.
 10. The Beauty Room by BiNatural zastrzega sobie prawo do zmiany zalecenia potrzebnej ilości zbiegów jak i wyznaczania terminów zabiegów Korzystającemu kierując się kwalifikacjami i profesjonalną wiedzą Pracownika, mając na celu jak najbardziej efektywne i skuteczne wykonanie zabiegu.

PAKIETY NA POZOSTAŁE ZABIEGI

 1. Ceny Pakietów dostępne są w Recepcji salonu lub na stronie internetowej www.thebeuatyroom.pl
 2. Oferujemy Pakiety 5, 10 bądź 15, 20 zabiegów w zależności od rodzaju wykonywanego zabiegu.
 3. Wykupiony Pakiet można zrealizować tylko i wyłącznie na wykupioną partię ciała, którą Korzystający określa przy zakupie Pakietu.
 4. Korzystający nie ma prawa wykorzystać zabiegów z Pakietu na inne partie ciała.
 5. Cena pakietowe są rabatowane. Rabat przysługuje przy uregulowaniu jednorazowej płatności za cały pakiet.
 6. Po wykorzystaniu Pakietu kolejne zabiegi naliczane są w cenach standardowych.
 7. The Beauty Room by Binatural zastrzega sobie prawo do wyznaczania terminów zabiegów Korzystającemu kierując się kwalifikacjami i profesjonalną wiedzą Pracownika, mając na celu jak najbardziej efektywne i skuteczne wykonanie zabiegu.
 8. Pakiety są ważne przez:
 9. a) Bloomea® twarz – pakiet 5 zabiegów przez 8 tygodni, Bloomea ciało – pakiet 5 zabiegów przez 20 tygodni
 10. c) Tecar CRV ( twarz/ ciało) – 5 zabiegów przez 4 tygodnie, 10 zabiegów przez 8 tygodni.
 11. d) Iyashi Dôme pakiet 5 zabiegów 4 tygodnie, 10 zabiegów 8 tygodni, 20 zabiegów 12 tygodni.
 12. W wybranym Pakiecie by uzyskać oczekiwane rezultaty Korzystający powinien realizować zabiegi w ustalonych przez terapeutę odstępach czasu.
 13. The Beauty Room by BiNatural zastrzega sobie prawo do zmiany zalecenia potrzebnej ilości zbiegów jak i wyznaczania terminów zabiegów Korzystającemu kierując się kwalifikacjami i profesjonalną wiedzą Pracownika, mając na celu jak najbardziej efektywne i skuteczne wykonanie zabiegu.

     REKLAMACJE 

 1.  Reklamacja winna być skierowana wobec gabinetu The Beauty Room by BiNatural w formie pisemnej niezwłocznie po ustaleniu podstaw jej sporządzenia.
 2. Gabinet The Beauty Room by BiNatural w terminie 7 dni poinformuje Klienta, czy reklamację uznaje i zaproponuje sposób spełnienia roszczeń Klienta z tego tytułu. W sytuacji, w której reklamacja wymaga uzyskania informacji od Klienta, termin ten rozpoczyna swój bieg od dnia uzyskania ostatniej żądanej przez gabinet informacji.
 3.  W zakresie rozpatrywania reklamacji Klient obowiązany jest do współdziałania z gabinetem The Beauty Room by BiNatural, w szczególności do udzielania informacji związanych z będącą przedmiotem reklamacji usługą, oraz do stawienia się do gabinetu, w celu ustalenia okoliczności istotnych dla rozpatrzenia reklamacji.
 4. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient jest zobowiązany do podpisania protokołu reklamacyjnego w siedzibie gabinetu The Beauty Room by BiNatural.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. The Beauty Room by BiNatiural zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, pod warunkiem, że nie naruszają one praw nabytych przez Klienta w trakcie trwania oferty. Zmiany Regulaminu podaje się do wiadomości Klienta umieszczając je do wglądu w Recepcji salonu oraz na stronie internetowej www.thebeuatyroom.pl.
 2. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga się w oparciu o Kodeks Cywilny.
 3. Reklamacje oraz skargi można składać pisemnie na adres salonu:

The Beauty Room by BiNatural ul. Bora Komorowskiego 56c 03-982 Warszawa lub mailowo: gabient@binatural.pl Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni.